Quyết định v/v công khai tài chính năm học 2018.pdf 

Dự toán thu nhân sách nhà nước năm 2018.pdf 

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân quý I năm 2018.pdf 

Công khai thuyết minh quý I năm 2018.pdf 

Quyết định v/v công khai mua sắm năm 2018.pdf 

Công khai kế hoạch mua sắm 2018.pdf 

Quyết định v/v công khai quyết toán ngân sách và nguồn thu năm 2017.pdf 

Công khai quyết toán thu - chi năm 2017.pdf 

Công khai quyết toán thu - chi năm 2017 tiếp.pdf