Ban lãnh đạo
 • Tạ Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
 • Trịnh Đình Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Dương Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học

Bản quyền © Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình